ชีววิทยา

วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต

admin No Comments

sea-urchin-666131_640

                ในยุคก่อกำเนิดของสิ่งมีชีวิตนั้นกับสมัยปัจจุบันสิ่งมีชีวิตที่เราเห็นมีวิวัฒนาการจากสิ่งแรกเกิดมาหลายล้านปีแล้วดังนั้น  กว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีวิวัฒนาการมาหลายขั้นตอนในการเปลี่ยนแปลง  จึงทำให้สิ่งมีชีวิตมีความหลากหลายมากกว่าเดิมในทางตรงกันข้ามหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งมีชีวิตนั้นก็จะอาศัยได้อย่างยากลำบากและอาจจะสูญพันธุ์ไปในที่สุด  สิ่งมีชีวิตก็จะมีสิ่งที่เกิดขึ้นมาใหม่หรือมีการกลายพันธุ์  จากการขุดพบซากกระดูกและส่วนต่างๆของสิ่งมีชีวิตสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทั้งพืชและสัตว์และบางชนิดมีบรรพบุรุษจากสิ่งเดียวกัน  แต่มีวิวัฒนาการที่แตกต่างกันไปทำให้มีสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายขึ้นจึงได้มีการจำแนกเป็นหวดหมู่ตามหลักทางชีววิทยา  วิวัฒนาการไม่ได้เปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพเท่านั้นแต่ยังเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่  ซึ่งมีแนวคิดทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ได้มีแนวคิดวิวัฒนาการไว้ Read More

สิ่งมีชีวิตและการกำเนิดของสิ่งมีชีวิต

admin No Comments

konik-166727_640          สิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้มีมากมายหลายชนิดตั้งแต่มนุษย์อย่างเราๆ  นอกจากนั้นยังมีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มองตาเปล่าไม่เห็นไปจนถึงสัตว์ที่มีขนาดใหญ่กว่าคนหลายเท่าหรือว่าสิ่งมีชีวิตที่ไม่เคลื่อนไหวได้เองเหมือนสัตว์แต่ก็เรียกว่าสิ่งมีชีวิตอย่างเช่นต้นไม้  สิ่งมีชีวิตมีอยู่หลายชนิดและมีข้อแตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิตอย่างไรโดยมีข้อกำหนดความแตกต่าง  และการกำเนิดของสิ่งมีชีวิตนั้นเป็นอย่างไรมีข้อมูลที่เป็นข้อสันนิฐานจากทางวิทยาศาสตร์มากมาย  และสิ่งมีชีวิตเริ่มแรกที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นอย่างปัจจุบันแต่เราเป็นเพียงวิวัฒนาการจากสิ่งเหล่านั้นเพื่อความอยู่รอดมาจนถึงปัจจุบัน Read More

หัวใจ หน้าที่และความสำคัญ

admin No Comments

heart-309693_640

                 หัวใจ (The Heart)  เป็นอวัยวะที่ใช้ในการสูบฉีดเลือดให้กับร่ายกายเป็นส่วนหนึ่งของระบบไหลเวียนโลหิต  โดยจะส่งเลือดจากปอดที่มีออซิเจนอยู่ในเลือดไปยังร่างกายเพื่อนำไปใช้กระบวนการต่างๆ  นอกจากสูบไปแล้วก็ยังดูดกลับตามเส้นเลือดฝอยที่มีอยู่จำนวนมากมายในร่างกายเข้าสู่เส้นเลือดดำแล้วส่งไปยังปอดอีกที  ปอดก็จะทำหน้าที่ฟอกให้ออกซิเจนกับเลือดแล้วก็ส่งมายังหัวใจ  เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆ  ดังนั้นหัวใจจึงทำทำงานตลอดเวลาไม่สามารถหยุดได้เลย Read More

กระเพาะอาหารและหน้าที่ในการย่อย

admin No Comments

stomach-293928_640

 

               กระเพาะอาหาร  เป็นอวัยวะที่มีความสำคัญในระบบย่อยอาหาร  เมื่อรับอาหารที่หลอดอาหารมาแล้วจะทำการเก็บไว้และในขณะที่เก็บก็ย่อยอาหารให้มีขนาดเล็กเป็นของเหลวอ่อนจึงป้องเข้าสู่ลำไส้เล็กอย่างช้าๆ  กระเพาะอาหารจะมีลักษณะที่คล้ายตัว J มีความจุได้ตั้งแต่ 1,200 – 4,000 มิลิลิตร  หากได้รับอาหารก็จะมีการขยายให้ใหญ่ขึ้น  และรูปร่างก็จะเปลี่ยนไป  บริเวณที่อยู่บริเวณด้านซ้ายใต้ลิ้นปี่  ใต้กะบังลม  ภายในจะมีน้ำย่อย  และน้ำเมือก  กล้ามเนื้อกระเพาะอาหารจะมีการหดตัวตลอดเวลาเพื่อป้อนอาการไปยังลำไส้เล็ก Read More

หลอดอาหาร และโรคเกี่ยวกับหลอดอาหาร

admin No Comments

             หลอดอาหารเป็นอวัยวะไม่ได้ช่วยย่อยแต่มีความสำคัญในการละเลียงอาหารจากปากไปยังกระเพาะอาหาร  จอยู่บริเวณกระดูดไขสันหลังที่ 10 มีความยาวประมาณ 23 -25 เซนติเมตร  มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2 เซนติเมตรภายในหลอดอาหารมีเยื่อบุชั้นต่างๆ  ส่วนตอนบนเป็นกล้ามเนื้อลาย  ตอนล่างเป็นกล้ามเนื้อเรียบ  การทำงานอยู่นอกเหนือจากอำนาจจิตใจ  มีการบีบตัวเป็นระยะเพื่อให้อาหารเคลื่อนไปที่กระเพาะอาหารได้เร็วขึ้น Read More

หน้าที่และความสำคัญของน้ำลาย

admin No Comments

drooling-303313_640

 

                น้ำลายไหลเมื่อเรานึกถึงอะไรที่เปรี้ยวๆ  น้ำลายก็จะมีการหลั่งออกมามากกว่าปกตินั้นเป็นอาการที่ใครหลายคนเป็นซึ่งเปิดจากต่อมผลิตน้ำลายออกมา  น้ำลายเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในช่องปากของเรา  มีลักษณะเป็นเมือ  เหลวใส  ต่อมน้ำลายจะหลั่งออกมาประมาณ 1 ลิตรต่อวัน  มีค่า pH 6.0 – 7.4 น้ำลายยังมีเอนไซม์  ที่มีการย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาล  น้ำลายเป็นเมือกนี้มีความสำคัญในระบบย่อยอาหารเป็นอย่างมาก  โดยน้ำลายจะผลิตจากต่อมทั้งหมด 3 ต่อมดังนี้ Read More

เว็บในเครือ